Opracowała Katarzyna Woźnica

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii

Nauczanie chemii odbywa się w oparciu o Program nauczania chemii w szkole podstawowej „ Chemia Nowej Ery”.

II. Cele edukacyjne.

 1. Poznanie uczniów z różnorodnymi substancjami i ich właściwościami.
 2. Poznanie uczniów ze zjawiskami chemicznymi zachodzącymi w otaczającym nas świecie i tłumaczenie ich w (sposób elementarny) językiem chemicznym.
 3. Uświadomienie znaczenia chemii w procesach poznania i przetwarzania materii przez człowieka.
 4. Rozwijanie umiejętności wykonywania prostych doświadczeń chemicznych.
 5. Rozwijanie zdolności obserwacji.
 6. Ukazanie, że poznane prawa chemiczne (prawo zachowania masy, prawo stałości składu itp.)- to prawa, którymi rządzi się przyroda.
 7. Uświadomienie uczniom jak należy w życiu codziennym bezpiecznie posługiwać się powszechnie stosowanymi substancjami o różnych właściwościach chemicznych.
 8. Wpojenie uczniom przekonania, że najwyższym dobrem człowieka jest przyroda- a zadaniem człowieka jest troska o otaczające nas środowisko.
 9. Ukazanie roli chemii w ochronie środowiska.
 10. Rozwijanie umiejętności wykonywania prostych obliczeń.
 11. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiedzy, aby mogli kontynuować naukę na wyższym szczeblu edukacji.

III. Kryteria wymagań na oceny szkolne.

Oceną celującą otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
 • potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych,
 • umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk,
 • proponuje rozwiązania nietypowe,
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych szczebla wyższego niż szkolny,


Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
 • potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,
 • -wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic zestawień, potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne,
 • potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych,

Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który:

 • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów,
 • potrafi korzystać z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy chemicznej,
 • potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne,
 • potrafi pisać i uwzględniać równania reakcji chemicznych,

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, typowych zadań lub problemów,
 • potrafi korzystać, z pomocą nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak: układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice,
 • z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenia chemiczne,
 • potrafi, z pomocą nauczyciela, pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych,

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale braki te nie przekreślają dalszego kształcenia,
 • rozwiązuje, z pomocą nauczyciela, typowe zadania teoretyczne lub praktyczno niewielkim stopniu trudność,
 • z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać bardzo proste eksperymenty chemiczne, pisać proste wzory chemiczne i proste równania chemiczne,


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,
 • nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,
 • nie zna symboliki chemicznej,
 • nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet z pomocą nauczyciela,
 • nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi,

IV. Skala ocen prac pisemnych, całogodzinnych oraz kartkówek

Liczba punktów                    Ocena szkolna

100% punktów+ zad.  dod    – celujący

100% – 90% punktów            – bardzo dobry

89% – 75% punktów             – dobry

74% – 50% punktów             – dostateczny

49% – 30% punktów             – dopuszczający

29% – 0% punktów               – niedostateczny

Każdej ocenie przypisana jest jej waga w skali od 1 do 5:

 • klasówka, test – 5
 • poprawa klasówki, testu – od 5
 • kartkówka – 4
 • odpowiedź ustna – 4
 • zadanie domowe – 2
 • przeprowadzenie doświadczenia – 4
 • praca w grupie – 3
 • brak zadania domowego – 2
 • aktywność – 3
 • konkurs – 5
 • prace dodatkowe – 3


V.  ZASADY WYSTAWIANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH

Wystawienie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym jest to średnia ważona obliczana na podstawie wcześniej przyjętych wag ocen. Przyjęte zostały następujące współczynniki:

            Ocena celująca                5,51 lub szczególne osiągnięcia

            Ocena bardzo dobra    od 4,51 do 5,50

            Ocena dobra                od 3,51 do 4,5

            Ocena dostateczna      od 2,51 do 3,5

            Ocena dopuszczająca  od 1,51 do 2,50

            Ocena niedostateczna  od 0.00 do 1,5

VI.  Metody i formy oceny osiągnięć ucznia.

Za co ocena Ile ocen, kiedy i w jakiej skali?
Całogodzinne pisemne prace kontrolne w formie pisemnej: sprawdziany,testy osiągnięć, Prace te są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem Po bloku tematycznym na stopień szkolny w skali od 1 – 6 (zapowiedziane na tydzień przed pracą)
Krótkie 10 – 15 minutowe sprawdziany z wiadomości bieżących najwyżej z 3 ostatnich lekcji. Nie muszą być zapowiadane Co najmniej dwa razy w semestrze na stopień szkolny w skali 1 – 5.
Odpowiedzi ustne najwyżej z trzech ostatnich tematów. Przynajmniej 1 raz w semestrze na stopień szkolny w skali 1 – 5.
Prace domowe (w zeszytach przedmiotowych, zeszytach ćwiczeń lub kart pracy). Stopień szkolny w skali 1– 5.
Zeszyt. Za prowadzenie zeszytu (1 raz w semestrze). Stopień szkolny w skali 1– 5.
Aktywność na lekcji: indywidualny udział,praca w grupach, W sposób ciągły ,,+” lub,, –” za trzy ,,+” ocena bardzo dobra za trzy ,, –”ocena niedostateczna

Do prac kontrolnych podawane są  raz w semestrze zagadnienia (NaCoBeZu).

Uczeń może uzyskać ocenę za inne formy aktywności :np. opracowanie ciekawych materiałów, referaty, zeszyt, prezentacje multimedialne, zadania domowe dla chętnych, plakaty, albumy, udział w konkursach.

VII.   Prawa ucznia na lekcjach chemii

 • Uczeń ma prawo zgłosić nie przygotowanie do lekcji lub brak pracy domowej 2 razy w semestrze ( zgłoszenie musi mieć miejsce przed lekcją lub na jej początku). Każde następne nie przygotowanie jest równoznaczne z oceną niedostateczną. Nieprzygotowanie do lekcji to: brak zadania domowego, brak zeszytu, podręcznika, ćwiczeń, niezbędnych materiałów np do wykonania projektów, nieprzygotowanie się do kartkówki (niezapowiedzianej) lub odpowiedzi ustnej
 • Uczeń nieobecny z powodu choroby ma prawo do nadrobienia zaległości w terminie ustalonym przez nauczyciela i ucznia. Nauczyciel służy pomocą.
 • Uczeń ma prawo do jednej poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę uzyskaną z poprawy.
 • Jeżeli uczeń w trakcie pisania prac będzie korzystał z jakichkolwiek niedozwolonych pomocy (ściągawek, telefonu) oddaje pracę i otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.

VIII   Zasady uzupełniania braków w wiadomościach i umiejętnościach

 • Uczeń ma obowiązek uzupełniać wiadomości z tych lekcji, na których nie był obecny;
 • Ma prawo do pisemnej poprawy nie zaliczonego sprawdzianu, testu bądź pracy kontrolnej w terminie 2 tygodni od oddania prac;
 • Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie napisze sprawdzianu, zobowiązany jest go napisać w terminie ustalonym z nauczycielem ( nie później niż 2 tygodnie po sprawdzianie głównym).
 • Jeżeli nieobecność ucznia była dłuższa jest zobowiązany do napisania testu, sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od pojawienia się w szkole, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem
 • Oceny z odpowiedzi ustnych, kartkówek i innych ocen cząstkowych z wyjątkiem testów i sprawdzianów nie podlegają poprawie;
 • Raz w półroczu uczeń może poprawić wybraną przez siebie ocenę cząstkową. Obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę uzyskaną z poprawy- ma ona taką samą wagę.
 • Jeżeli uczeń nie napisze zaległego sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem (2 tygodnie) otrzymuje ocenę niedostateczną z nieopanowanego materiału
 • Oceny na koniec I i II semestru oraz na koniec roku będą wystawiane za pomocą średniej ważonej
 • Oceny są jawne i na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego
 • Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego średnia ważona znajduje się powyżej 5,51i ponadto samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych pozaszkolnych (zajęcie czołowego miejsca)

XI Informowanie rodziców o postępach w nauce.

 • Przechowywanie przez nauczyciela prac kontrolnych i udostępnianie ich do wglądu na prośbę rodzica (przez 1 rok);
 • Udzielanie ustnej informacji o postępach w nauce w indywidualnych kontaktach z rodzicami, w zależności od zainteresowania.
 • Rodzice są informowani na bieżąco za pomocą e – Dziennika, do którego wpisywane są oceny i uwagi.