Przedmiotowe Zasady Oceniania z fizyki w klasach 7 i 8

 1. Cele i materiał nauczania oraz wymagania programowe dla uczniów klasy 8 ustalone są na podstawie:

 Świat fizyki – program nauczania fizyki w gimnazjum”.

 Do jego realizacji, w roku szkolnym 2019/2020 wykorzystuje się podręczniki:

”Świat fizyki podręcznik dla uczniów klasy 7 Szkoły Podstawowej” WSiP (Zamkor),

”Świat fizyki podręcznik dla uczniów klasy 8 Szkoły Podstawowej” WSiP (Zamkor).

       CELE OCENIANIA:

 • strukturyzacja materiału nauczania fizyki,
 • sterowanie procesem nauczania,
 • uzyskiwanie informacji o jakości nauczania,
 • danie możliwości uczniom poznania własnych osiągnięć,
 • wyrabianie odwagi w zadawaniu pytań nauczycielowi,
 • rozwijanie motywacji do aktywnego udziału w lekcji i zajęciach pozalekcyjnych,
 • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.
 1. RODZAJE I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Rodzaje sprawdzania osiągnięć uczniów:

 • sprawdzanie wstępne ( bez stopni),
 • sprawdzanie bieżące – kształtujące,
 • sprawdzanie końcowe – sumujące.

         Metody sprawdzania osiągnięć uczniów:

 • odpowiedzi ustne z kilku ostatnich lekcji,
 • godzinny sprawdzian wiadomości i umiejętności – test,
 • krótkie formy sprawdzania wiadomości z ostatnich lekcji- kartkówki,
 • sprawdzian wiadomości i umiejętności na koniec lekcji z bieżącego tematu,
 • mini test na początku lekcji typu prawda – fałsz sprawdzający rozumienie i kojarzenie ,
 • umiejętność rozwiązywania zadań i problemów,
 • pomiary fizyczne i określanie błędu pomiaru,
 • wykonywanie doświadczeń i pokazu zjawisk fizycznych,
 • referaty i prezentacje multimedialne, prace badawcze ucznia, realizacja projektu międzyprzedmiotowego,
 • ocena pracy w grupie,
 • samokontrola – samosprawdzanie ( przy samodzielnej pracy z testami zawierającymi rozwiązania, interaktywnymi programami komputerowymi),
 • praca domowa.

Do innych zaistniałych na lekcji sytuacji dydaktycznych (pozytywnych i negatywnych) służy ocena kształtująca (opisowa) symbolizowana literką T.

Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

 1. OGÓLNE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

Ocena osiągnięć uczniów będzie dokonywana na podstawie hierarchii wymagań tak, aby spełnienie wyższych wymagań uwarunkowane było spełnieniem wymagań niższych według następujących kryteriów:

 • łatwość nauczania zagadnień – przystępność dla uczniów,
 • doniosłość naukowa przekazywanych treści,
 • niezbędność wewnątrzprzedmiotowa dla opanowania kolejnych tematów,
 • użyteczność w życiu codziennym.

       Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
 • jest laureatem powiatowego lub finalistą wojewódzkiego konkursu fizycznego,
 • potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych, problemowych,
 • umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,
 • umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy,
 • sprostał wymaganiom dopełniającym.

     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
 • zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,
 • jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy,
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne,
 • rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe,
 • sprostał wymaganiom dopełniającym.

    Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania,
 • poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów,
 • potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste zadania lub problem,
 • sprostał wymaganiom rozszerzającym.

    Ocenę  dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
 • potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela,
 • potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela,
 • zna podstawowe wzory i jednostki fizyczne,
 • sprostał wymaganiom podstawowym.

     Ocenę  dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,
 • zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne,
 • potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne,
 • sprostał wymaganiom koniecznym.

     Ocenę  niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,
 • nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,
 • nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych.
 1. Każdej ocenie przypisana jest jej waga w skali od 1 do 5:
 2. klasówka, test – 5
 3. poprawa klasówki, testu – od 5
 4. kartkówka –  4
 5. odpowiedź ustna –  4
 6. zadanie domowe – 2
 7. przeprowadzenie doświadczenia – 4
 8. praca w grupie – 3
 9. brak zadania domowego – 2
 10. aktywność – 3
 11. konkurs fizyczny –  5
 12. prace dodatkowe – 3

SKALA

 Liczba punktów                   Ocena szkolna

100% + zad. dod. punktów   -celujący

100% – 90% punktów             – bardzo dobry

89%-75% punktów                -dobry

74%-50% punktów                -dostateczny

49%-30% punktów                -dopuszczający

29%-0% punktów                  -niedostateczny

 • ZASADY WYSTAWIANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH
  Wystawienie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym jest to średnia ważona obliczana na podstawie wcześniej przyjętych wag ocen. Przyjęte zostały następujące współczynniki:

            Ocena celująca                5,31 lub szczególne osiągnięcia

            Ocena bardzo dobra    od 4,51 do 5,30

            Ocena dobra                od 3,51 do 4,5

            Ocena dostateczna      od 2,51 do 3,5

            Ocena dopuszczająca  od 1,51 do 2,50

            Ocena niedostateczna  od 0.00 do 1,5

 •  SPOSÓB INFORMOWANIA UCZNIÓW O OCENACH:
 • na pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO,
 • oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne a uczniowie są informowani o nich na bieżąco,
 • uczniowie mogą korzystać z indywidualnego dostępu do dziennika internetowego.
 • SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW
  Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu.
  O ocenach cząstkowych lub klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami udostępniając zestawienie ocen i umożliwiając wgląd do internetowego dziennika lekcyjnego. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana zgodnie z procedurą WSO.
   

Umowa nauczyciela z uczniami

 1. Ucznia obowiązuje systematyczna praca na lekcji, odrabianie prac domowych, wykonywanie doświadczeń domowych, przygotowanie się do zajęć.
 2. Sprawdzanie osiągnięć ucznia będzie się odbywać poprzez:
 3. sprawdziany lub testy po każdym dziale materiału poprzedzone powtórzeniem,
 4. odpowiedzi ustne,
 5. kartkówki z 3 ostatnich  lekcji,
 6. ocenę pracy domowej,
 7. ocenę aktywności na lekcjach,
 8. ocenę pomiarów fizycznych, ocenę wykonywania doświadczeń i demonstracji zjawisk fizycznych,
 9. ocenę pracy w grupie,
 10. ocenę referatów, projektów uczniowskich,
 11. udział w konkursach fizycznych.
 12. Pisemne prace kontrolne (sprawdziany, testy) będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, ocenione i oddane uczniom w ciągu 2 tygodni.
 13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie był obecny na zapowiedzianym, obowiązkowym sprawdzianie/ teście/,  jest zobowiązany do napisania sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Ustala się  termin 2 tygodni dla ucznia na uzupełnienie zaległości. Jeśli uczeń nie podejmie próby, nie ustali z nauczycielem terminu zaliczenia sprawdzianu  zostaje wpisana ocena niedostateczna z odpowiednią wagą.
 14. Uczeń może poprawić sprawdzian w terminie określonym przez nauczyciela (w ciągu 2 tygodni).  Uczeń może przystąpić do poprawy danego sprawdzianu tylko jeden raz. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę uzyskaną z poprawy- ma ona taką samą wagę.
 15. Jeżeli uczeń w trakcie pisania prac będzie korzystał z jakichkolwiek niedozwolonych pomocy (ściągawek, telefonu) oddaje pracę i otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.
 16. Raz w półroczu uczeń może poprawić wybraną przez siebie ocenę cząstkową. Obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę uzyskaną z poprawy- ma ona taką samą wagę.
 17. Oceny z odpowiedzi ustnych, kartkówek i innych ocen cząstkowych z wyjątkiem testów i sprawdzianów nie podlegają poprawie;
 18. Kartkówki obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji , są najczęściej zapowiadane i nie podlegają poprawie.
 19. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek nadrobić zaległości. Może skorzystać z pomocy nauczyciela.
 20. Każdy uczeń, który napotyka na trudności w zrozumieniu materiału, wykonaniu pracy domowej, może zgłosić się z pewnym wyprzedzenie do nauczyciela i skorzystać z jego pomocy.
 21. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze o czym informuje nauczyciela przed lekcją. Brak zgłoszenia skutkuje oceną niedostateczną. Nieprzygotowanie do lekcji to: brak zadania domowego, brak zeszytu, podręcznika, ćwiczeń, niezbędnych materiałów np. do wykonania projektów, nieprzygotowanie się do kartkówki (niezapowiedzianej) lub odpowiedzi ustnej
 22. Uczeń otrzymuje za swoją aktywność na lekcji „+” i „ – „.
 23. W czasie zajęć na lekcji ucznia obowiązuje dyscyplina i obowiązek przestrzegania regulaminu pracowni.
 24. W czasie lekcji obowiązuje zasada: uczeń mówi – nauczyciel i inni uczniowie słuchają, nauczyciel mówi – uczniowie słuchają.
 25. Po zajęciach każdy zostawia po sobie porządek w ławce, dyżurni sprawdzają i porządkują klasę.
 26. Dobre rady:

Uczyć się systematycznie, rozumieć  pojęcia i opisy zjawisk fizycznych – nie uczyć się na pamięć. Wykonywać wszystkie prace domowe obowiązkowe. Czytać jak najwięcej książek popularno – naukowych. Korzystać z  Internetu i programów komputerowych .

Szukać w przyrodzie zjawisk omawianych na lekcji . Zadawać sobie i innym pytania o przyczynę i przebieg zjawisk.

 Uczyć się obserwacji i wykonywania prac eksperymentalnych, analizy wyników, wyciągania wniosków, wykorzystania różnych wiadomości do wyjaśniania przebiegu zjawisk.

 Nie poddawać się chwilowym trudnościom.

Zachwycać się przyrodą i traktować naukę jak przygodę.