PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

NA LEKCJACH GEOGRAFII – KLASY V – VIII

 1. WYMAGANIA NAUCZYCIELA
 1. Ucznia obowiązuje na każdej lekcji zeszyt przedmiotowy, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń (dotyczy tylko klasy V).
 2. Dodatkowo obowiązują przybory: linijka, kredki, ołówek oraz gumka.
 3. Uczeń systematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych (odrabia zadania domowe, powtarza wiadomości).
 4. Stara się w miarę swoich możliwości aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
 5. PRAWA UCZNIA NA LEKCJACH GEOGRAFII:
 1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć raz w ciągu półrocza. Jeżeli uczeń wykorzysta nieprzygotowanie wówczas za każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną.
 2. Uczeń nieobecny z powodu choroby ma prawo do nadrobienia zaległości w terminie ustalonym przez nauczyciela i ucznia. Nauczyciel służy pomocą.
 3. Na miesiąc przed końcem każdego półrocza uczeń może zgłosić nauczycielowi chęć poprawienia dwóch dowolnych ocen z przedmiotu.
 4. FORMY KONTROLI OSIĄGNIĘĆ
Forma Zakres treści Waga Czas trwania Liczba Zasady
I. Prace pisemne w klasie. Sprawdziany , prace klasowe 1 rozdział 5   dłużej niż 30 min min 1 w półroczu zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem;adnotowane w dzienniku lekcyjnym;możliwość poprawy w ustalonym z nauczycielem terminie (waga poprawy 10);uczeń z nieobecnością usprawiedliwioną nadrabia zaległość w ciągu 2 tyg. od powrotu do szkoły;uczeń z nieobecnością nieusprawiedliwioną nadrabia zaległość na pierwszej lekcji, na którą przyszedł.
Kartkówki 3 ostatnie tematy 4 do 20 min min 1 w półroczu zapowiedziane/niezapowiedziane na poprzedzającej lekcji;nieobecność ucznia nie zobowiązuje go do zaliczenia;
II. Prace domowe. pisemne z bieżącej lekcji lub przygotowanie materiału do nowego tematu 2       min 1 w półroczu ocenie może podlegać wybiórczo kilka prac;uczeń ma prawo nie wykonać w półroczu 1 z prac – o czym informuje nauczyciela na początku lekcji i uzupełnia na następną lekcję.
inne Prezentacja wskazany przez nauczyciela temat 3
Projekt, Praca badawcza 4  
III. Wypowiedź ustna. odpowiedź ustna prezentacja, fragment lekcji zagadnienia z danej partii materiału 4 min 1 w półroczu bez zapowiedzi (tylko odp. ustna)zapowiedziane na poprzedzającej lekcji;ocenie może podlegać kilka wystąpień;uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi 1 raz  w półroczu – o czym informuje nauczyciela na początku lekcji
IV. Praca na lekcji. zadanie     bieżący materiał nauczania     3   min 1 w półroczu ocenie podlega: aktywność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej oraz aktywność i współpraca w grupie ocenie może podlegać wybiórczo kilka prac;
praca indywidualna
praca w grupie
aktywność: 5 plusów – bdb 5 minusów – ndst
V. Inne formy. zeszyt     zagadnienia z danej partii materiału 2
Konkurs, olimpiada 5
wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce 4  
wyjścia terenowe
 1. SPOSOBY OCENIANIA PRAC PISEMNYCH.
Zasady przeliczania punktów (%) na ocenę uczniów nie mających d.w.e. Zasady przeliczania punktów (%) na ocenę uczniów  mających dostosowane wymagania edukacyjne (d.w.e.):
Niedostateczny 0 – 30 % Niedostateczny 0 – 19 %
Dopuszczający 30 – 49 % Dopuszczający 20 – 39 %
Dostateczny 50 – 74 % Dostateczny 40 – 54 %
Dobry 75 – 89 % Dobry 55 – 70 %
Bardzo dobry 90 – 100 % Bardzo dobry 71 – 89 %
Celujący 100 % i zadanie dodatkowe Celujący 90 – 100 %
 • OCENA NA KONIEC I PÓŁROCZA ORAZ II PÓŁROCZA BĘDZIE WYSTAWIANA ZA POMOCĄ ŚREDNIEJ WAŻONEJ.
 • OCENY SĄ JAWNE I NA BIEŻĄCO WPISYWANE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.