Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego

dla klas VII i VIII, poziom II.2

I Wprowadzenie

Przedstawiona poniżej propozycja Przedmiotowych Zasad Oceniania z języka niemieckiego odwołuje się do następujących dokumentów:
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r. poz. 60

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r. poz. 59

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

O rozkładzie materiału decyduje każdorazowo nauczyciel, uwzględniając potrzeby uczniów danej klasy czy szkoły oraz mając na uwadze sposób organizacji kursu w danej szkole.

Kontrola i ocenianie osiągnięć uczniów są niezbędne na każdym etapie nauczania. Ocena postępów ucznia dostarcza ważnych informacji zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi oraz rodzicom ucznia. Informuje o skuteczności uczenia się i nauczania, motywuje i mobilizuje do nauki
i pracy. Rodzicom dostarcza informacji o nabytych umiejętnościach i wiedzy ich dziecka, ale także o istniejących deficytach.
Wewnątrzszkolne i przedmiotowe systemy oceniania umożliwiają uczniom i ich rodzicom zapoznanie się z wymaganiami na różnych poziomach, zrozumienie procedury mierzenia i oceniania osiągnięć uczniów. Nauczycielom umożliwiają diagnozowanie bieżących potrzeb uczniów, dostosowywanie nauczania do warunków grupy i szkoły, takich jak np. wymiar godzin czy stopień zaawansowania, ale także służą do stałego monitorowania przebiegu procesu nauczania i kontroli realizacji założonych celów.

II         Ogólne kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności nie pozwalają na kontynuację nauki na kolejnym etapie nauczania.

Ocena dopuszczająca
Uczeń: – zna niewielką liczbę podstawowych słówek i wyrażeń
– w wymowie i w piśmie popełnia liczne błędy
– zna tylko podstawowe reguły gramatyczne
– z trudem wykonuje zadania leksykalno- -gramatyczne
Uczeń:
– rozumie podstawowe polecenia nauczyciela i bardzo proste i krótkie teksty odsłuchowe
– rozumie ogólny sens tekstów pisanych
– nie potrafi lub wykonuje częściowo zadania odsłuchowe i na czytanie
– wypowiada się krótkimi zdaniami i frazami
– wypowiada się bardzo powoli
– tworzy niespójne i proste teksty pisane
– niewielki zakres słownictwa i struktur ogranicza wypowiedź
– błędy leksykalno-gramatyczne często zakłócają komunikację
Ocena dostateczna
Uczeń: – zna podstawowe słownictwo i wyrażenia, ale popełnia błędy w ich wymowie i zapisie
– zna większość podstawowych struktur gramatyczno-leksykalnych
– zadania wykonuje powoli i z namysłem
Uczeń:
– rozumie polecenia nauczyciela
– potrafi częściowo wykonać bezbłędnie zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych
– wypowiada się dość powoli, ale dłuższymi zdaniami
– tworzy bardzo proste   teksty pisane, z niewielką liczbą błędów
– posiada wystarczający zasób słownictwa i struktur, żeby przekazać bardzo prostą informację
– potrafi wypowiedzieć się logicznie i spójnie, choć z błędami, nie zakłócający-mi ogólnego sensu wypowiedzi
Ocena dobra
Uczeń: – zna większość słownictwa i wyrażeń
i z reguły poprawnie je wymawia i zapisuje
– zna wszystkie struktury gramatyczno-leksykalne
i rzadko popełnia błędy
w zadaniach
Uczeń:
– rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i poprawnie wykonuje zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych
– wypowiada się dość płynnie, odpowiednio długimi zdaniami
– tworzy proste spójne teksty pisane
– posiada urozmaicony zasób słownictwa, umożliwiający przekazanie prostej informacji w logiczny i spójny sposób
– popełnia nieliczne błędy niezakłócające komunikacji
Ocena bardzo dobra
Uczeń: – zna wszystkie wprowadzone słówka i wyrażenia, bezbłędnie je wymawia i zapisuje
– zna wszystkie struktury gramatyczno-leksykalne i zadania wykonuje z reguły bezbłędnie
Uczeń:
– rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i bezbłędnie wykonuje zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych
– wypowiada się płynnie stosując poznane struktury gramatyczno-leksykalne
– tworzy proste, logiczne i spójne teksty pisane, wykorzystując poznane słownictwo i struktury
– nie popełnia błędów gramatycznych i leksykalnych

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, a także wykazuje się dodatkowymi umiejętnościami i wiedzą wykraczającą poza wymagania oceny bardzo dobrej. Uczeń bierze udział w pozalekcyjnych formach doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy np. przez udział w projektach, olimpiadach językowych lub konkursach wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

III Zakresy tematyczne podlegające ocenie na poziomie II.2

– człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia, emocje, umiejętności i zainteresowania);
– miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczeń i wyposażenie domu, prace domowe)
– edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły);
– praca (np. popularne zawody, miejsce pracy)
– życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, urodziny, święta);
– żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne);
– zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, korzystanie z usług);
– podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, hotel, wycieczki);
– kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje);
– sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie sportu);
– zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
– świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz)

IV       Struktury gramatyczne

Treści gramatyczne są podstawą skutecznej komunikacji. Poniższe zestawienie struktur gramatycznych ma charakter informacyjny. Struktur gramatycznych należy używać do realizacji tych funkcji językowych i sytuacji komunikacyjnych, w których mają one zastosowanie i które są niezbędne na danym etapie edukacyjnym i poziomie zaawansowania. 

Rodzajnik- rodzajniki (nieokreślony, określony) i ich stosowanie
– stosowanie rzeczownika bez rodzajnika

Rzeczownik
– odmiana rzeczownika
– tworzenie liczby mnogiej
– rzeczowniki złożone, zdrobniałe, określające zawód i wykonawcę czynności
– odmiana imion własnych
– rzeczownik po określeniu miary i wagi

Zaimek
– zaimki osobowe, nieosobowe, zwrotne, dzierżawcze, wskazujące, pytające, nieokreślone

Przymiotnik
– przymiotnik jako orzecznik i jako przydawka
– regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika
– przymiotniki utworzone od nazw miast, krajów i części świata
– przymiotnik z przedrostkiem -un

Liczebnik
– liczebniki główne i porządkowe
– użycie liczebników w oznaczaniu miary i wagi, powierzchni i objętości

Przysłówek
– przysłówki zaimkowe w pytaniu i w odpowiedzi
– przysłówki czasu i miejsca
Partykuła
– użycie partykuł, np. sehr, viel, immer

Przyimek
– przyimki z celownikiem, z biernikiem, z celownikiem lub z biernikiem

Czasownik
– formy czasowe czasownika (strona czynna): Präsens, Perfekt

– formy Präteritum czasownika sein
– czasowniki posiłkowe: sein, haben, werden
– czasowniki nieregularne ze zmianą samogłoski
– czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
– czasowniki zwrotne
– czasowniki modalne w trybie oznajmującym

– forma möcht-

– tryb rozkazujący
– bezokoliczniki z zu i bez zu
– rekcja czasowników

Składnia
– zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające, rozkazujące
– szyk wyrazów: prosty, przestawny i szyk zdania podrzędnie złożonego
– przeczenia: nein, nicht, kein i ich miejsce w zdaniu
– zdania współrzędnie złożone ze spójnikami i bezspójnikowe
– zdania podrzędnie złożone: dopełnieniowe, okolicznikowe przyczyny, warunkowe

V Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia

– prace klasowe

– kartkówki

– testy

– zadania domowe (prace pisemne i projekty)

– wypowiedzi ustne (na forum i podczas pracy w grupach)

– praca na lekcji

– aktywność

Poziom A1 biegłości językowej wg ESOKJ, do realizacji w klasie VII i VIII szkoły podstawowej

 1. Środki leksykalne i funkcje językowe realizowane i podlegające ocenie:

– powitania i pożegnania

– pytanie o samopoczucie

– pytanie o wiek, cenę, numer telefonu

– nazwy kolorów

– nazwy niektórych przedmiotów

– pytanie o imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania

– udzielanie podstawowych informacji o sobie

– określanie położenia miast

– określanie pochodzenia innych osób

– zainteresowania i aktywności w czasie wolnym

– potwierdzanie i zaprzeczanie

– wyrażanie upodobań

– wyrażanie opinii na temat sposobów spędzania wolnego czasu

– życie rodzinne (członkowie rodziny)

– określanie i nazywanie pokrewieństwa

– udzielanie informacji o własnej rodzinie

– przedstawianie innych osób i ich rodzin

– wyrażanie żalu, radości, sympatii, zdziwienia

– nazwy zwierząt domowych

– opisywanie charakteru i wyglądu innych osób

– wyrażanie opinii na temat osób i miejsc

– określanie miejsca spotkania

– składanie propozycji, przyjmowanie i odrzucanie propozycji

– szkoła

– przedmioty szkolne

– przybory szkolne

– formułowanie prośby, zgoda na spełnienie i odmowa spełnienia prośby

– określanie upodobań dotyczących przedmiotów szkolnych

– nazwy artykułów spożywczych, posiłków i potraw

– sformułowania związane z zamawianiem potraw w barze szybkiej obsługi

– nazwy części garderoby

– opisywanie wyglądu i stroju innych osób

– wyrażanie preferencji i upodobań dotyczących ubioru

– argumentowanie w czasie dyskusji

 • Środki gramatyczne realizowane i podlegające ocenie:

– forma grzecznościowa czasowników

– forma möcht-

– liczba mnoga rzeczowników

– liczebniki główne

– odmiana czasowników finden, unterrichten i mögen

– odmiana czasowników sein i haben

– odmiana czasowników w liczbie pojedynczej i mnogiej

– odmiana przymiotników po rodzajniku określonym w mianowniku i bierniku

– odmiana rzeczowników: mianownik i biernik

– określanie kierunku (wohin?)

– określanie miejsca (wo?)

– opuszczanie rodzajników

– partykuły zu i sehr z przymiotnikiem

– przeczenie kein

– przeczenie nicht

– przyimki wymagające użycia celownika lub biernika

– przymiotniki

– rodzaj rzeczowników

– rzeczowniki złożone

– szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym i pytającym

– wyrażanie przynależności (zaimki dzierżawcze, konstrukcja z von)

– zaimki osobowe

– zaimki wskazujące der, die, das

– zdanie pytające (pytania ogólne i szczegółowe)

 • Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności nie pozwalają na kontynuację nauki na kolejnym etapie nauczania.

Ocena dopuszczająca
Uczeń:
– zna niewielką liczbę podstawowych słówek i wyrażeń z wymienionych zakresów tematycznych,
– zna tylko podstawowe reguły gramatyczne,
– w wymowie i w piśmie popełnia liczne błędy, co znacznie utrudnia komunikację
– zadania leksykalno- -gramatyczne wykonuje powoli i/lub z pomocą innych osób
Uczeń: – z reguły rozumie polecenia nauczyciela i teksty odsłuchowe (globalnie) oraz potrafi wykonać poprawnie niektóre zadania na rozumienie ze słuchu, jeśli prezentowane teksty są dobrej jakości i zawierają jednoznaczne informacje oraz  są powtarzane kilkakrotnie
– potrafi zrozumieć ogólnie bardzo proste teksty pisane, jeśli zawierają wszystkie znane mu słownictwo i struktury       – potrafi z pomocą rozmówcy odpowiedzieć na pytania o swoje dane osobowe, rodzinę, czynności dnia codziennego, – potrafi wypowiedzieć proste życzenie lub zadać pytanie na tematy codzienne dotyczące go osobiście, z trudnością nawiązuje komunikację z powodu błędnej wymowy i  intonacji oraz nieznajomości struktur gramatycznych – potrafi napisać bardzo proste, wcześniej poznane zdania i wyrażenia, z trudnością tworzy kilkuwyrazowe teksty, jednak zawierają one sporo błędów ortograficznych, gramatycznych i składniowych, co znacznie utrudnia ich komunikatywność
Ocena dostateczna
Uczeń:
– zna bardzo podstawowe słownictwo i wyrażenia z wymienionych zakresów tematycznych,
– popełnia dość liczne błędy w ich wymowie i zapisie
-zna znaczną część podstawowych struktur gramatyczno-leksykalnych
jednak z trudem je potrafi wykorzystać w komunikacji
– zadania leksykalno-gramatyczne wykonuje powoli, ale samodzielnie
Uczeń: – rozumie prawie wszystkie polecenia nauczyciela i teksty odsłuchowe (globalnie)
– potrafi wykonać większość zadań na rozumienie ze słuchu, jeśli może kilkakrotnie odsłuchać teksty, a materiał jest powoli prezentowany
– rozumie ogólnie proste teksty pisane w zakresie znanych mu tematów i struktur, a także niektóre informacje szczegółowe              – potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące go osobiście oraz z niewielką pomocą krótko opowiedzieć o sobie i zadać proste pytanie rozmówcy na tematy dotyczące życia codziennego, komunikację zakłócają dość liczne błędy w wymowie, intonacji lub w strukturach gramatycznych
– potrafi napisać według wzoru krótkie, kilkuwyrazowe teksty, które zawierają wprawdzie liczne błędy, ale są dość komunikatywne
Ocena dobra
Uczeń:
– zna większość  wprowadzonego  słownictwa i wyrażeń i z reguły poprawnie je wymawia oraz zapisuje
-zna prawie wszystkie struktury gramatyczno- -leksykalne i często używa ich w komunikacji
– zadania wykonuje samodzielnie z nielicznymi usterkami
Uczeń: – rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i wykonuje większość zadań na rozumienie ze słuchu, potrafi także zrozumieć informacje szczegółowe zawarte w tekście
– czyta ze zrozumieniem większość tekstów na poznane tematy, potrafi podać ogólny sens tekstu i większość informacji szczegółowych
– potrafi w prosty sposób wypowiedzieć się i zareagować na większość poznanych tematów dotyczących osób i czynności życia codziennego, wyrazić prostymi środkami swoje upodobania i opinie, komunikacji nie zakłócają nieliczne błędy wymowy lub intonacji
– potrafi napisać według wzoru oraz często samodzielnie zdania oraz   kilkuzdaniowe teksty, stosując poznane słownictwo i struktury, nieliczne usterki nie ograniczają komunikatywności tekstów
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
– zna prawie wszystkie wprowadzone słówka i wyrażenia z wymienionych zakresów tematycznych, bezbłędnie je wymawia i zapisuje
– zna wszystkie struktury gramatyczno-leksykalne i nie popełnia błędów w zadaniach i z łatwością stosuje je w komunikacji
Uczeń: – rozumie polecenia nauczyciela oraz potrafi z prezentowanych tekstów zrozumieć i wyselekcjonować potrzebne informacje, nie ma większych problemów z wykonaniem zadań odsłuchowych
– rozumie globalnie i szczegółowo prawie wszystkie teksty pisane, potrafi wykonać wszystkie zadania związane z tekstem
  – wypowiada się i reaguje dość swobodnie, prostymi strukturami na prawie wszystkie poznane tematy
z życia codziennego dotyczące jego samego i innych osób, wyraża w prosty sposób preferencje, upodobania i opinie swoje i innych osób
– samodzielnie lub według wzoru tworzy kilkuzdaniowe teksty pisane, stosując urozmaicone słownictwo i poznane struktury

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, a także wykazuje się dodatkowymi umiejętnościami i wiedzą wykraczającą poza wymagania oceny bardzo dobrej. Uczeń bierze udział w pozalekcyjnych formach doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy np. przez udział w projektach, olimpiadach językowych lub konkursach wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

 • Wagi poszczególnych ocen w dzienniku elektronicznym to:

– praca klasowa / test / sprawdzian – 5

– kartkówka – 4

– praca domowe – 2

– czytanie – 2

– praca dla chętnych – 3

– ćwiczenia / zadania – 2

– konkurs – 5

– aktywność – 3

– projekt edukacyjny- 3

– tłumaczenie tekstu – 2

 • Progi procentowe według których wystawiane są oceny z pisemnych prac kontrolnych:
OCENA DLA UCZNIÓW BEZ ORZECZEŃ I DYSFUNKCJI DLA UCZNIÓW DYSLEKTYCZNYCH, Z DOSTOSOWANIEM WYMAGAŃ
CELUJĄCA OCENA 5 + DODATKOWE ZADANIE NA 6 90%-100%
BARDZO DOBRA 90% – 100% 71% – 89%
DOBRA + 86% – 89% 66% – 70%
DOBRA 75% – 85% 55% – 65%
DOSTATECZNA + 71% – 74% 50% – 54%
DOSTATECZNA 50% – 70% 40% – 49%
DOPUSZCZAJĄCA + 45% – 49% 35% – 39%
DOPUSZCZAJĄCA 30% – 44% 20% – 34%
NIEDOSTATECZNA 0% – 29% 0% – 19%

Drogi Uczniu, pamiętaj!

Na Twoją ocenę półroczną i roczną ma wpływ praca z całego roku szkolnego. Systematycznie przygotowuj się do lekcji, powtarzaj wiadomości a poprzez ćwiczenia utrwalaj je.

 • Na każdą lekcję języka niemieckiego przynoś zeszyt przedmiotowy oraz podręcznik.
 • Oceny i uwagi zanotowane w zeszycie podpisują Rodzice. Sprawdzone prace kontrolne (testy, sprawdziany) są udostępniane podczas zebrań z Rodzicami.
 • Masz prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w półroczu (nie dotyczy prac klasowych oraz zapowiedzianych kartkówek). Nauczyciel odnotowuje to w dzienniku (nie ma to wpływu na średnią Twoich ocen). Każde kolejne nieprzygotowanie lub niezgłoszenie nieprzygotowania oznacza ocenę niedostateczną. Nieprzygotowanie zgłoś na początku lekcji (nieprzygotowanie to brak pracy domowej pisemnej lub przygotowanej ustnie, zeszytu) .

OCENY:

 • Pisemne prace kontrolne są obowiązkowe. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić Twoją pracę w ciągu dwóch tygodni.
 • Kartkówki i odpowiedzi ustne nie podlegają poprawie (są zapowiedziane z wyprzedzeniem).
 • Masz prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.
 • Jeżeli z przyczyn losowych nie napiszesz sprawdzianu, testu czy kartkówki, należy ocenę uzupełnić w ciągu 1 tygodnia po powrocie do szkoły (porozmawiaj z nauczycielem, aby wyznaczył Ci dodatkowy termin).

POPRAWA OCEN:

 • Masz  prawo poprawić oceny niedostateczne ze sprawdzianów i testów (w terminie ustalonym z nauczycielem)
 • Masz prawo poprawić w półroczu dwie oceny pozytywne na lepszy stopień (na miesiąc przed klasyfikacją półroczną i roczną w terminie ustalonym z nauczycielem).

Nauczyciel wystawia ocenę na podstawie średniej ważonej oc