Szkoła Podstawowa nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

KLASY IV – VIII

 1. OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE CELE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO

1.   Celem nauczania języka polskiego jest wspomaganie umiejętności porozumiewania się uczniów i wprowadzenia ich w świat kultury poprzez:

 • kształcenie umiejętności mówienia, pisania, słuchania i czytania;
 • rozwijanie zainteresowania uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego;
 • rozbudowanie motywacji czytania i umiejętności odbioru dzieł literackich oraz innych tekstów kultury;
 • wprowadzenie w tradycję kultury narodowej i europejskiej;
 • uczenie istnienia w kulturze.

2.Ocenianie z języka polskiego ma na celu:

 • ustalanie stopnia opanowania wiedzy przez uczniów;
 • informowanie ucznia i jego rodziców o aktywności, postępach, trudnościach w nauce;
 • rozwijanie motywacji do uczenia się oraz zainteresowania przedmiotem;
 • korygowanie tempa pracy i metod nauczania;
 • dostosowanie nauczania do realnych potrzeb każdego ucznia.
 1. UMOWY I UZGODNIENIA

1.Wymagania nauczyciela

Uczeń:

 • na każdej lekcji ma zeszyt przedmiotowy (w szeroką linię, min. 60 kartek), zeszyt ćwiczeń oraz podręcznik;
 • systematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych (wykonuje zadania domowe, powtarza wiadomości, a poprzez ćwiczenia – utrwala je);
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach;
 •  zna swoje prawa i obowiązki dotyczące zajęć lekcyjnych– są one określone w umowie zawartejz nauczycielem.

2.Prawa ucznia na lekcjach języka polskiego

Uczeń:

 • ma prawo być nieprzygotowany do zajęć trzy razy w półroczu (bez podania przyczyny), ale zgłasza ten fakt nauczycielowi przed lekcją i zostaje to odnotowane w dzienniku lekcyjnym (co pozostaje bez wpływu na średnią ocen); każde kolejne nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną (nieprzygotowanie to brak zadania domowego, zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń z pracą domową);
 • nieobecny na lekcji z powodu choroby ma obowiązek uzupełnienia zaległości w terminie ustalonym                       z nauczycielem;
 • nieobecny na zajęciach z powodu choroby nie jest odpytywany pierwszego dnia po przyjściu do szkoły;
 • ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej w sposób umówiony z nauczycielem;
 • raz w półroczu ma prawo do poprawienia pozytywnej oceny w sposób umówiony z nauczycielem i przedstawiony uczniom na początku roku szkolnego.

3.Formy kontroli osiągnięć uczniów

 • kartkówki z zakresu trzech ostatnich lekcji oraz dyktanda nie muszą być zapowiadane (kartkówki niezapowiadane można poprawiać, zapowiadane – nie);
 • sprawdziany, testy i dłuższe prace literackie są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem;
 • ustne i pisemne prace domowe;
 • reprezentowanie klasy oraz szkoły w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie napisze zapowiadanej pracy pisemnej (sprawdzianu, testu, dyktanda bądź kartkówki), zobowiązany jest to zrobić w ciągu tygodnia po przyjściu do szkoły.
 • Jeśli uczeń nie uzupełni zaległego materiału, pod koniec półrocza otrzymuje za daną pracę ocenę niedostateczną.
 • Rodzice podpisują oceny i uwagi zanotowane w uczniowskim zeszycie. Oceny z prac kontrolnych (testy, sprawdziany) są udostępniane podczas zebrań z Rodzicami.
 1. ZASADY OCENIANIA
 2. uczeń jest oceniany zgodnie z przyjętymi wymaganiami w skali od 1 do 6 (z plusami i minusami);
 3. na podstawie ocen cząstkowych (każda z nich ma określoną wagę) ustalana jest ważona ocena półroczna                i roczna;
 4. ocenie podlegają:
 5. praca na lekcji;
 6. ćwiczenia wykonywane w czasie zajęć i analizowane pod kątem osiągania celów operacyjnych lekcji;
 7. aktywność i zaangażowanie;
 8. sprawdziany, testy, dyktanda,kartkówki, projekty, odpowiedzi ustne, recytacja tekstów literackich, zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, zadania domowe oraz osiągnięcia w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.