PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKI

KLASY IV-VIII

 1. WYMAGANIA NAUCZYCIELA
 1. Ucznia obowiązuje na każdej lekcji zeszyt przedmiotowy w kratkę,  podręcznik  oraz zeszyt ćwiczeń               z danego działu.
 2. Na zajęcia z geometrii ucznia obowiązują przybory  geometryczne: linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel, ołówek oraz gumka.
 3. Uczeń systematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych (odrabia zadania domowe, powtarza wiadomości, a poprzez ćwiczenia utrwala je).
 4. Stara się w miarę swoich możliwości aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
 1. PRAWA UCZNIA NA LEKCJACH MATEMATYKI
 1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć 3 razy w ciągu semestru. Za każde nieprzygotowanie otrzymuje jeden minus (-). Jeżeli uczeń wykorzysta limit minusów (-)wówczas za każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli uczeń nie wykorzysta żadnego minusa to na koniec każdego półrocza dodatkowo otrzyma ocenę bardzo dobrą za zadanie domowe.
 2. Nieprzygotowanie do lekcji to: brak zadania domowego, brak zeszytu, podręcznika, ćwiczeń, brak przyborów geometrycznych, nieprzygotowanie się do kartkówki lub odpowiedzi ustnej.
 3. Aktywność ucznia w czasie lekcji może zostać nagrodzona znakiem (+), pięciokrotne uzyskanie plusa powoduje wpisanie oceny bardzo dobrej z aktywności. Plus można również uzyskać za zadania dodatkowe (trudniejsze) wykonane na lekcji matematyki.
 4. Uczeń nieobecny z powodu choroby ma prawo do nadrobienia zaległości w terminie ustalonym przez nauczyciela i ucznia. Nauczyciel służy pomocą.
 5. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej i  dopuszczającej ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni .
 6. Na miesiąc przed końcem każdego półrocza uczeń może zgłosić nauczycielowi chęć poprawienia dwóch dowolnych ocen z przedmiotu.
 • FORMY KONTROLI OSIĄGNIĘĆ
 1. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji – NIE MUSZĄ BYĆ ZAPOWIADANE. Jeżeli uczeń nie napisze kartkówki, zobowiązany jest ją napisać w terminie ustalonym z nauczycielem (w ciągu dwóch tygodni). Kartkówek nie można poprawić. (z wyjątkiem sytuacji z punktu II.6)
 2. Pisemne sprawdziany po każdym dziale – BĘDĄ ZAPOWIADANE Z TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie napisze sprawdzianu, zobowiązany jest go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie później niż dwa tygodnie po sprawdzianie głównym).
 3. Prace domowe, praca w grupach na lekcji i w domu.
 4. Aktywność na lekcji (rozwiązywanie zadań, odpowiedzi ustne).
 5. Reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach przedmiotowych pozwala uzyskać cząstkową  ocenę bardzo dobrą za każdy udział w konkursie.
 6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego średnia ważona znajduje się powyżej 5,51 i ponadto:

– samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych ,

– proponuje rozwiązania nietypowe,

– aktywnie uczestniczy w zajęciach kółka matematycznego (o ile istnieje),

– osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych pozaszkolnych (zajęcie czołowego miejsca).

 

 1. JEŻELI UCZEŃ NIE NAPISZE ZALEGŁEGO SPRAWDZIANU LUB KARTKÓWKI W TERMINIE USTALONYM          Z NAUCZYCIELEM (dwa tygodnie) OTRZYMUJE OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ  Z NIEOPANOWANEGO MATERIAŁU.

 

 1. W PRZYPADKU OPUSZCZENIA PRZEZ UCZNIA 25% ZAJĘĆ Z DANEGO DZIAŁU, NAUCZYCIEL MOŻE PRZYGOTOWAĆ TAKIEMU UCZNIOWI EGZAMIN FREKWENCYJNY.

 

 1. OCENA NA KONIEC I PÓŁROCZA ORAZ II PÓŁROCZA BĘDZIE WYSTAWIANA ZA POMOCĄ ŚREDNIEJ WAŻONEJ.
 2. OCENY SĄ JAWNE I NA BIEŻĄCO WPISYWANE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.