Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego

 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
 2. Ocena śródroczna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom postaw i kompetencji społecznych, aktywności, sprawności fizycznej, umiejętności
  i wiadomości.
 3. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej uwzględnia się przede wszystkim wysiłek ucznia włożony w realizację zadań wynikających z programu nauczania oraz systematyczny
  i aktywny udział w lekcjach wychowania fizycznego.
 4. Przy ocenianiu bieżącym uwzględnia się dodatkową aktywność ucznia np.: udział w zawodach sportowych, turniejach i rozgrywkach pozaszkolnych, konkursach literackich i plastycznych
  o tematyce sportowej.
 5. Uczeń jest zobowiązany:
  • posiadać właściwy strój sportowy (obowiązuje biała koszulka, krótkie spodenki lub spodnie dresowe, skarpetki zmienne na lekcje, obuwie zmienne z jasną podeszwą na sali, w terenie strój dostosowany do pogody, na basenie strój kąpielowy, czepek, klapki,na lodowisku czapka + kask, rękawiczki, łyżwy własne lub wypożyczone, strój sportowy),
  • wykazywać zaangażowanie i aktywność podczas zajęć,
  • korzystać ze sprzętu sportowego w sposób właściwy zgodnie z jego przeznaczeniem,
  • dbać o sprzęt sportowy i mienie szkoły,
  • przestrzegać regulaminów obiektów sportowych,
  • zachowywać się w sposób sportowy i kulturalny,respektować zasady bezpieczeństwa (na lekcji, na przerwach, w szatniach, na sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym,
   na zawodach itp.).
 6. Nauczyciel może w ocenianiu bieżącym stosować znaki „+” i „-” za przestrzeganie zasad ustalonych w punkcie 4. Trzy znaki „+” skutkują otrzymaniem oceny bardzo dobrej, zaś trzy znaki „-” – oceny niedostatecznej. W ciągu semestru dopuszcza się trzy braki stroju, każdy następny to ocena niedostateczna za każdy brak.
 7. Ocenę ze sprawdzianu umiejętności można poprawić w terminie 2 tygodni.
 8. Jeżeli uczeń z powodu niedyspozycji zdrowotnej lub nieobecności nie mógł przystąpić
  do sprawdzianu, ma obowiązek przystąpić do zaliczenia w najbliższym czasie i jest zobowiązany ustalić z nauczycielem termin zaliczenia.
 9. Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń (przebyte choroby, urazy. Każda niedyspozycja musi być potwierdzona przez rodzica na piśmie w zeszycie do korespondencji.
 10. Każdy uczeń klas IV-VIII ma obowiązek dwa razy w roku wziąć udział w testach sprawnościowych.
 11. Na miesiąc przed klasyfikacją półroczną i roczną umożliwia się uczniom poprawienia dwóch dowolnie wybranych przez ucznia ocen. Uczniowie, którzy nie zadeklarują chęci poprawienia ocen podpisują rezygnację.
 12. Uczeń o udokumentowanej obniżonej sprawności ruchowej ma prawo wykonania danego ćwiczenia stosownie do swoich możliwości, np. obniżona wysokość przyrządu.
 13. Metody i sposoby uzyskania ocen cząstkowych:
 • aktywność – waga 3
 • udział w zawodach sportowych – waga 5
 • sprawdzian– waga 5
 • nieprzygotowanie do zajęć – waga 3
 • rozgrzewka – waga 4
 • wykorzystanie wiedzy w praktyce – waga 4

 

 

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – klasy IV – VIII szkoły podstawowej

W klasie IV szkoły podstawowej oceniamy następujące obszary aktywności ucznia:

 1. Postawę ucznia i jego kompetencje społeczne.
 2. Systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć.
 3. Umiejętności ruchowe:

gimnastyka:

– przewrót w przód i w tył z przysiadu podpartego do przysiadu.

– ćwiczenia równoważne, przejścia po ławeczce gimnastycznej.

– układ gimnastyczny według własnej inwencji twórczej z zachowaniem zasad

bezpieczeństwa.

lekka atletyka

– rozbieg i odbicie jednonóż do skoku w dal, technika naturalna skoku w dal.

– rzut piłeczką palantową z miejsca i z rozbiegu.

– bieg na 60m ze startu wysokiego-technika naturalna.

– pomiar siły mięśni -rzut piłką lekarską 1kg.

– mierzenie tętna w spoczynku oraz po biegu z startu wysokiego 400m, mierzy tętno powysiłkowe.

mini piłka ręczna:

– Technika podania i przyjęcia piłki  w ruchu.

– Rzut piłki do bramki dowolnym sposobem zza linii pola bramkowego.

– Prowadzenie piłki kozłem wzdłuż linii boiska.

mini piłka nożna:

– prowadzenie piłki po prostej nogą prawą lub lewą zakończone uderzeniem do bramki.

– podanie i przyjęcie piłki w miejscu i w ruchu.

mini koszykówka:

– podania i chwyty piłki oburącz w miejscu.

– kozłowanie piłki w dowolnym tempie i kierunku, ze zmianą ręki kozłującej.

– rzut do kosza oburącz z miejsca (rzuty osobiste).

mini siatkówka:

– przyjmowanie pozycji siatkarskiej (niskiej, wysokiej).

– odbicia piłki sposobem górnym nad głową.

pływanie:

– prawidłowa praca ramion i  nóg  w stylu dowolnym.

– prawidłowa praca ramion i nóg w stylu grzbietowym.

– prawidłowa praca ramion i nóg w stylu klasycznym. 

– ruchy lokomocyjne w pływaniu pod wodą, przepłynięcie pod wodą dystansu 5m.

 

WIADOMOŚCI:

–              uczeń zna podstawowe przepisy mini gier zespołowych (odpowiedzi ustne lub test pisemny),

–              uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (odpowiedzi ustne     lub pisemny test),

–              uczeń zna próby czwórboju lekkoatletycznego oraz indywidualnie interpretuje własny wynik,

–              uczeń rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego,

–              uczeń wymienia cechy prawidłowej postawy ciała,

–              uczeń wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej,

–              uczeń wyjaśnia, co symbolizują flaga i znicz olimpijski, rozróżnia pojęcia olimpiada

i igrzyska olimpijskie

–              uczeń zna regulamin sali gimnastycznej i boiska sportowego,

–              uczeń opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku,

–              uczeń wymienia osoby, do których należy zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia  zdrowia lub życia,

–              uczeń opisuje zasady doboru stroju do warunków atmosferycznych w trakcie zajęć ruchowych.

W klasie V szkoły podstawowej oceniamy następujące obszary aktywności ucznia:

 1. Postawę ucznia i jego kompetencje społeczne.
 2. Systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć.
 3. Umiejętności ruchowe:

gimnastyka:

– skok rozkroczny przez  kozła

– układ gimnastyczny z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i prawidłowej asekuracji.

lekka atletyka:

– przyjmowanie pozycji startowej niskiej na poszczególne komendy startowe i dynamiczne wyjście z bloku startowego (znajomość nazewnictwa i komend). Bieg na dystansie 60 m. po starcie z bloków.

– skok w dal sposobem naturalnym z krótkiego rozbiegu i lądowanie obunóż.

– rzut piłeczką palantową na odległość.

– technika biegu długiego na odcinku 400m – dziewczęta, 600m – chłopcy.

– Test Zuchory -ocena postępu w drugim półroczu.

                mini piłka ręczna:

– prowadzenie piłki w dwójkach (podania jednorącz, chwyt oburącz) zakończone rzutem do bramki z biegu.

– kozłowanie piłki slalomem ze zmianą ręki kozłującej zakończone rzutem do bramki jedną ręką.

mini piłka nożna:

– prowadzenie piłki  prostym podbiciem prawą lub lewą nogą w dwójkach.

– uderzenie piłki prostym podbiciem po kilku krokach/rozbiegu do bramki.

mini koszykówka:

– kozłowanie piłki po slalomie ze zmianą ręki kozłującej zakończone rzutem do kosza.

– kozłowanie piłki ze zmianą ręki kozłującej, tempa biegu i rytmu kozłowania zakończone rzutem do kosza z dwutaktu.

mini siatkówka:

– zagrywka dolna  zza linii 3-4metrów.

– odbicia piłki sposobem górnym i dolnym.

 

SAMODZIELNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ RUCHOWYCH

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie samodzielnie rozgrzewki z krótką zabawą ożywiającą.

WIADOMOŚCI:

–              uczeń zna podstawowe przepisy mini gier zespołowych (odpowiedzi ustne lub test pisemny),

–              uczeń potrafi wyjaśnić i scharakteryzować pojęcie zdrowia według WHO,

–              uczeń zna test Coopera, potrafi go samodzielnie przeprowadzić oraz indywidualnie interpretuje swój wynik,

–              uczeń zna i przestrzega regulaminów obiektów sportowych,

–              uczeń zna zasady bezpiecznego wykonania zadań ruchowych,

–              uczeń zna walory zdrowotne sportów zimowych, zna różnice pomiędzy jazdą figurową a jazdą szybką,

–              uczeń zna różnice pomiędzy wypoczynkiem biernym a czynnym.

 

 

 

W klasie VI szkoły podstawowej oceniamy następujące obszary aktywności ucznia:

 1. Postawę ucznia i jego kompetencje społeczne.
 2. Systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć.
 3. Umiejętności ruchowe:

gimnastyka:

– układ gimnastyczny w oparciu o własną ekspresję ruchową( co najmniej dwa wybrane  elementy   gimnastyczne nauczane w kl. VI) z zachowaniem bezpieczeństwa i samoasekuracji.

– skok rozkroczny przez kozła.

– przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego.

lekka atletyka:

– start niski. Reakcja na poszczególne komendy startowe, biegiem na odcinku 60 metrów.

– siła-rzut piłką lekarską 2 kg przodem i tyłem.

– skok w dal sposobem naturalnym z  pomiarem odległości.

– rzut piłeczką palantową z rozbiegu na odległość.

– technika biegu długiego na odcinku 600m – dziewczęta, 800m – chłopcy.

mini piłka nożna:

– podania i przyjęcia piłki w dwójkach zakończone strzałem do bramki.

– prowadzenie piłki noga prawą i lewą z omijaniem przeszkód (slalom) zakończone strzałem do bramki.

mini piłka ręczna:

– rzuty do bramki z biegu po podaniu do współćwiczącego.

– podania jednorącz półgórne w biegu ze zmianą miejsca.

mini koszykówka:

– kozłowanie piłki slalomem zakończone rzutem do kosza z dwutaktu.

mini siatkówka:

– odbicia piłki sposobem oburącz górnym w parach.

– zagrywka sposobem dolnym (wyrzut piłki z ręki).

 

SAMODZIELNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ RUCHOWYCH

 1. Przygotowanie i sędziowanie wybranej konkurencji (przybory, miejsce, bezpieczeństwo) lub gry sportowej.
 2. Przygotowanie gier lub zabaw dla zespołu klasowego.

 

 

WIADOMOŚCI:

–              uczeń zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć wychowania fizycznego

na sali gimnastycznej i w terenie,

–              uczeń wymienia podstawowe zasady korzystania ze sprzętu sportowego,

–              uczeń zna zasady i metody hartowania organizmu,

–              uczeń zna sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem i niską temperaturą,

–              uczeń zna elementy samoobrony, unika sytuacji konfliktowych.

 

 

 

W klasie VII szkoły podstawowej oceniamy następujące obszary aktywności ucznia:

 1. Postawę ucznia i jego kompetencje społeczne.
 2. Systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć.
 3. Umiejętności ruchowe:

gimnastyka:

– układ gimnastyczny (piramidy dwójkowe, trójkowe).

– stanie na rękach z asekuracją.

– łączenie form przewrotu w przód i w tył (co najmniej dwa wybrane elementy gimnastyczne nauczane w kl. VII).

lekka atletyka:

– start niski , reakcja na poszczególne komendy startowe, bieg na odcinku  60m/100m.

– siła-rzut piłką lekarską 2 kg przodem i tyłem.

– skok w dal sposobem naturalnym z  pomiarem odległości.

– technika biegu długiego na odcinku 600m – dziewczęta, 1000m – chłopcy, wie jakie zmiany zachodzą w organizmie podczas wysiłku wytrzymałościowego.

piłka nożna:

– podania i przyjęcia piłki w dwójkach zakończone strzałem do bramki.

– prowadzenie piłki noga prawą i lewą z omijaniem przeszkód (slalom) zakończone strzałem do bramki.

koszykówka:

– kozłowanie piłki slalomem zakończone rzutem do kosza z dwutaktu.

piłka ręczna:

– rzuty do bramki z wyskoku po kozłowaniu.

– podania jednorącz półgórne w biegu ze zmianą miejsca.

siatkówka:

– odbicia piłki sposobem górnym i dolnym  w parach.

– zagrywka sposobem dolnym zza linii 9 metrów.

 

SAMODZIELNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ RUCHOWYCH

1.Przygotowanie i sędziowanie wybranej konkurencji (przybory, miejsce, bezpieczeństwo) gry sportowej.

2.Przygotowanie gier lub zabaw dla zespołu klasowego.

 

WIADOMOŚCI:

–              uczeń zna podstawowe przepisy wybranych sportowych gier zespołowych,

–              uczeń opisuje zasady wybranej formy aktywności fizycznej spoza Europy,

–              uczeń oblicza wskaźnik BMI i interpretuje własny wynik za pomocą siatki centylowej,

–              uczeń wskazuje możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii do oceny aktywności fizycznej,

–              uczeń wymienia pozytywne mierniki zdrowia (odpowiedzi ustne lub pisemny test),

–              uczeń wskazuje korzyści wynikające z aktywności fizycznej w terenie,

–              uczeń wyjaśnia wymogi higieny, wynikające ze zmian zachodzących w organizmie

w okresie dojrzewania,

–              respektuje zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć, wymienia najczęstsze przyczyny

oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie lekcji wychowania fizycznego.

               

 

 

W klasie VIII szkoły podstawowej oceniamy następujące obszary aktywności ucznia:

 1. Postawę ucznia i jego kompetencje społeczne.
 2. Systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć.
 3. Umiejętności ruchowe:                                                    

gimnastyka:

– układ gimnastyczny składający się z trzech elementów (przewrót, stanie na rękach, przerzut bokiem),

– piramidy dwójkowe lub trójkowe.

lekka atletyka:

– start niski , reakcja na poszczególne komendy startowe, bieg na odcinku  60m/100m.

– siła-pchnięcie kulą.

– skok w dal sposobem naturalnym z  pomiarem odległości.

– technika biegu długiego na odcinku 600m – dziewczęta, 1000m – chłopcy, wie jakie zmiany zachodzą w organizmie podczas wysiłku wytrzymałościowego.

piłka nożna:

– tor sprawnościowy – po przyjęciu piłki slalom, zwód,  zakończony strzałem do bramki.

koszykówka:

– rzut do kosza z dwutaktu po zwodzie pojedynczym lub podaniu do współćwiczącego.

– podanie sprzed klatki piersiowej kozłem do współćwiczącego ze zmianą kierunku i miejsca.

piłka ręczna:

– rzut do bramki z wyskoku po zwodzie pojedynczym po podaniu od współćwiczącego,

– poruszanie się po obronie „każdy swego”.

siatkówka:        

– odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w parach.

– zagrywka sposobem górnym zza linii 9m.

 

WIADOMOŚCI:

–              uczeń wymienia przyczyny i skutki otyłości, zagrożenia wynikające z nadmiernego odchudzania się, stosowania sterydów i innych substancji wspomagających negatywnie proces treningowy (odpowiedzi ustne lub test pisemny),

–              uczeń zna współczesne aplikacje internetowe i urządzenia elektroniczne do oceny własnej aktywności fizycznej,

–              uczeń wymienia korzyści dla zdrowia wynikające z systematycznej aktywności fizycznej

(odpowiedzi ustne lub pisemne),

–              uczeń zna różnice miedzy wypoczynkiem biernym a czynnym,

–              uczeń stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego.

 

 

 

 

Kryteria oceny z wychowania fizycznego

OCENA CELUJĄCA ( 6)

 1. a) uczeń posiada wiedzę i umiejętności określone programem nauczania i podstawą  programową wychowania fizycznego w danej klasie;
 2. b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami;
 3. c) wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu- jego frekwencja jest wzorowa ( za wyjątkiem nieobecności związanych z chorobą);
 4. d) aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też w innych formach działalności związanej z kulturą fizyczną;
 5. e) prezentuje postawę fair play, jest wzorem dla innych uczniów;
 6. f) zajmuje punktowane miejsce w zawodach powiatowych lub wojewódzkich;
 7. g) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych;
 8. h) wykonuje polecenia n-la, szanuje przeciwnika, kolegów;

OCENA BARDZO DOBRA ( 5 )

 1. a) uczeń opanował umiejętności i wiedzę określoną podstawą programową  wychowania fizycznego w danej klasie i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu.
 2. b) jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń;
 3. c) jest aktywny, wkłada maksymalny wysiłek w kształtowanie swojego rozwoju psychofizycznego, wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu a jego frekwencja nie budzi zastrzeżeń;
 4. d) większość ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, dokładnie, w odpowiednim tempie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie;
 5. e) systematycznie doskonali swą sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu;
 6. f) jest zawsze przygotowany do zajęć, dba o higienę osobistą.

OCENA DOBRA ( 4 )

 1. a) uczeń opanował umiejętności ruchowe, zawarte w podstawie programowej, na poziomie dobrym wykonując ćwiczenia samodzielnie, jednak z małymi błędami technicznymi lub w słabym tempie;
 2. b) cechuje go pozytywny stosunek do przedmiotu i aktywna postawa na lekcji; jego frekwencja jest na dobrym poziomie;
 3. c) wykazuje umiarkowany postępy w osobistym usprawnianiu, podejmuje liczne próby doskonalenia własnej sprawności fizycznej;
 4. d) posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela;
 5. e) zna i stosuje zasady higieny osobistej;
 6. f) jest koleżeński i zdyscyplinowany.

OCENA DOSTATECZNA  ( 3 )

 1. a) uczeń opanował materiał programowy na dostatecznym poziomie ze znacznymi brakami;
 2. b) wkłada minimalny wysiłek w swoje usprawnianie, wykazując małe postępy;
 3. c) ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie, z dużymi błędami technicznymi, czyni to niechętnie;
 4. d) posiada niepełne wiadomości z zakresu kultury fizycznej i nie potrafi ich wykorzystać w praktycznym działaniu;
 5. e) jego postawa, stosunek do przedmiotu i frekwencja nie zawsze jest właściwa; jest pasywny na lekcji.

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA  ( 2 )

 1. a) uczeń opanował materiału w stopniu minimalnym i ma poważne braki,
 2. b) ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,
 3. c) jego wiadomości z przedmiotu są niewystarczające;
 4. d) niesystematycznie bierze udział w zajęciach (min. ilość obecności 50%)

i wykazuje bardzo małe postępy w osobistym usprawnianiu;

 1. e) jest często nieprzygotowany do zajęć;

OCENA NIEDOSTATECZNA ( 1)

 1. a) uczeń jest daleki od spełniania wymagań stawianych w podstawie programowej;
 2. b) najprostsze ćwiczenia wykonuje z rażącymi błędami;
 3. c) często świadomie odmawia wykonania ćwiczeń;
 4. d) jego stosunek do przedmiotu jest lekceważący, frekwencja na lekcjach jest niska, postawa na lekcji nieodpowiednia – utrudniająca sprawne i bezpieczne prowadzenie zajęć;
 5. e) nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu.