PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 czerwca 2016 r., Rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (poz. 843) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, a także Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. (poz. 1278) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, obowiązująca podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, Statut Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie.

1. Nauczanie biologii odbywa się zgodnie z programem edukacyjnym wydawnictwa Nowej Ery, pt: Program nauczania biologii w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej. Puls życia oraz autorstwa Anny Zdziennickiej, zgodnego z obowiązującą podstawą programową.

2. Program realizowany jest tygodniowo w kolejnych klasach w ciągu: w kl. V – 1 godz./tyg., w kl. VI – 1 godz./tyg., w kl. VII – 2 godz./tyg., w kl. VIII – 1 godz./tyg.

3. Przedmiotowy system oceniania z biologii ma na celu:

 • kształtowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie i posługiwanie się nimi we własnych działaniach,
 • przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), także nauczycielom i dyrektorowi szkoły informacji o efektywności procesu nauczania i uczenia się, wkładzie pracy uczniów nad własnym rozwojem oraz o postępach uczniów w nauce,
 • umożliwienie nauczycielom ustawicznego doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów w następujących obszarach: wiedza i jej stosowanie w praktyce, kształcone umiejętności oraz aktywność i zaangażowanie w praktyce.

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów ma służyć monitorowaniu pracy ucznia, rozpoznawaniu poziomu umiejętności i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości z biologii w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania oraz formułowaniu oceny.

6. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole.

7. W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

 • prace pisemne: sprawdziany (klasówki) obejmują większą partię materiału określoną przez nauczyciela, najczęściej po ukończeniu działu programowego; sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem,
 • kartkówki dotyczące materiału z 2 – 3 ostatnich tematów i nie muszą być zapowiadane,
 • praca i aktywność na lekcji,
 • odpowiedzi ustne,
 • prace domowe,
 • wyniki pracy grupowej,
 • prace długoterminowe np. hodowle, obserwacje przyrodnicze, referaty, prezentacje multimedialne, zielniki, plakaty,
 • aktywność poza lekcyjna np. osiągnięcia w konkursach, akcjach charytatywnych, proekologicznych.

8. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).

9. Każdą ocenę z pisemnych i ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia wpisuje się do dziennika elektronicznego.

10. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.

11. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci na konsultacjach.

12. Uczniowie i ich rodzice są na bieżąco informowani o postępach edukacyjnych, poprzez: informację ustną, wpisy do zeszytu przedmiotowego, wpisy do dziennika elektronicznego.

13. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną: oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz z kartkówek nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do uzupełnienia braków.

14. W ocenianiu bieżącym i klasyfikacyjnym w  V – VIII obowiązuje następująca skala ocen i ich skróty:

 • 6 – celujący /cel/,
 • 5 – bardzo dobry /bdb/,
 • 4 – dobry /db/,
 • 3 – dostateczny /dst/,
 • 2 – dopuszczający /dop/,
 • 1 – niedostateczny /ndst/.

15. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaku „+” i „–” przy ocenie. Nauczyciel może te znaki stosować również jako sposób oceny pracy ucznia: zebranie trzech znaków „+” daje ocenę bardzo dobrą w klasach V, VI, VIII w klasach VII pięć znaków ,,+” daje ocenę bardzo dobrą, zebranie trzech znaków „–” daje ocenę niedostateczną.

16. Dopuszcza się stosowanie skrótu w dzienniku: np. – nieprzygotowany, nb. – nieobecny.

17. Brak uczniowskiego wyposażenia (np. zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, przyborów, itp.) może wpłynąć na ocenę pracy ucznia wyłącznie w sytuacjach uporczywie powtarzających się, zależnych od ucznia, a uniemożliwiających prowadzenie procesu nauczania i uczenia się.

18. Na ocenę osiągnięć ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia ucznia.

19. Obowiązują następujące zasady przeprowadzania prac pisemnych:

 • nauczyciel ustala termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem,
 • sprawdzian poprzedza powtórzenie i utrwalenie wiadomości,
 • sprawdzian zwykle będzie trwał 1 godzinę lekcyjną, a kartkówka do 20 minut,
 • uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania
 • nauczyciel ma 14 dni na sprawdzenie, ocenę i recenzję sprawdzianu,
 • jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu musi wykazać się wiadomościami i umiejętnościami zawartymi na sprawdzianie w formie ustalonej z nauczycielem,
 • jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, powinien to zrobić w terminie ustalonym z nauczycielem do tygodnia od powrotu do szkoły, gdy powodem był dłuższy pobyt w szpitalu do dwóch tygodnie od powrotu do szkoły,
 • uczeń może poprawić  ocenę niedostateczna  ze sprawdzianów , kartkówek nie poprawiamy,
 • poprawa powinna odbyć się w ciągu dwóch tygodni od oddania i omówienia pracy w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem,

20. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów naocenę:

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny,

30% – 49% – dopuszczający,

50% – 74% – dostateczny,

75% – 89% – dobry,

90% – 95% – bardzo dobry,

96% – 100% – celujący.

21. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny,

20% – 39% – dopuszczający,

40% – 54% – dostateczny,

55% – 70% – dobry,

71% – 90% – bardzo dobry,

91% – 100% – celujący.

22. Nie ocenia się ucznia:

 • w klasach V – VIII w pierwszym tygodniu września,
 • do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (min. tygodniowej),
 • w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

23. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez negatywnych skutków. Zgłoszenie musi odbyć się przed rozpoczęciem lekcji. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.