PZO – PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII

OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Uczeń nosi na każdą lekcję: zeszyt i podręcznik.
2. W miarę możliwości systematycznie przygotowuje się do lekcji (powtarza zdobyte wiadomości, wykonuje uzgodnione zadania domowe).
3. Aktywnie uczestniczy w lekcji.

PRAWA UCZNIA
1. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu półrocza być nieprzygotowany do zajęć, co zgłasza przed lekcją nauczycielowi, a  nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku. Jeśli uczeń nie zgłosi nauczycielowi faktu nieprzygotowania do lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli uczeń wykorzysta limit nieprzygotowania do lekcji otrzymuje ocenę niedostateczna.
2. Uczniowi po dłuższej (minimum tygodniowej) nieobecności w szkole przysługują trzy dni na uzupełnienie zaległości (nauczyciel służy pomocą).
3. Obecność ucznia na sprawdzianach jest obowiązkowa. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych (mniej niż 5 dni) nie może go pisać, powinien to uczynić w terminie tygodnia po przyjściu do szkoły. Jeśli nieobecność ucznia jest dłuższa, uczeń powinien napisać sprawdzian w terminie do dwóch tygodni. Jeśli uczeń nie napisze zaległego sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem otrzymuje ocenę niedostateczną z nieopanowanego materiału.
4. Uczeń w terminie 1 tygodnia po otrzymaniu poprawionego sprawdzianu ma prawo do jego poprawy.
5. Ocena na koniec półrocza oraz końcowa będzie wystawiana za pomocą średniej ważonej.

FORMY OCENY UCZNIA
1. Formy ustne: wypowiedzi na określony temat, aktywność (za pięć plusów z aktywności, uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą).
2. Formy pisemne: sprawdziany, testy, kartkówki, ćwiczenia, zadania domowe, karty pracy, opracowania, referaty, prezentacje.
3. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji – NIE MUSZA BYĆ ZAPOWIADANE.
4. Pisemne prace po każdym dziale BĘDĄ ZAPOWIADANE Z TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM.