PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – PRZYRODA – klasa IV

OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Uczeń nosi na każdą lekcję: zeszyt, podręcznik i ćwiczenia.
2 .W miarę możliwości systematycznie przygotowuje się do lekcji (powtarza zdobyte wiadomości, wykonuje zadania domowe. Uczy się tak, aby wszystko zrozumieć, a zdobytą wiedzę umie zastosować w praktyce).

3. Aktywnie uczestniczy na lekcji.

PRAWA UCZNIA

1. Uczeń ma prawo trzy razy w ciągu półrocza być nieprzygotowany do zajęć, co zgłasza przed lekcją  (nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku jako np – nieprzygotowany). Jeśli uczeń nie zgłosi nauczycielowi  faktu  nieprzygotowania do lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną.

2. Uczniowi po dłuższej przerwie (minimum tygodniowej) nieobecności w szkole przysługuje trzy dni na uzupełnienie zaległości (nauczyciel służy pomocą).

3. Obecność na sprawdzianach jest obowiązkowa. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać go z całą klasą, powinien to uczynić w terminie tygodnia po przyjściu do szkoły.

4. Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu, jeśli otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą.

5. Ma również prawo do poprawy jednej, wybranej oceny cząstkowej przed wystawieniem oceny śródrocznej oraz oceny rocznej.

FORMY OCENY UCZNIA

1. Formy ustne: wypowiedzi na określony temat, aktywność na lekcji ( za pięć plusów z aktywności, uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą)

2. Formy pisemne: sprawdziany, testy, kartkówki, zadania domowe, karty pracy, uzupełnianie zadań w zeszycie ćwiczeń, opracowania, referaty (również w formie multimedialnej).

WYMAGANIA EDUKACYJNE
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, formułuje wnioski, planuje i prezentuje doświadczenia, zdobywa informacje potrzebne do rozwijania zainteresowań przyrodniczych, analizuje materiały drukowane i multimedialne i wykorzystuje je do uogólnienia faktów. Rozwiązuje problem związane z rozwojem cywilizacji. Jest laureatem konkursów przyrodniczych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował nie mniej niż 95% zakresu wiedzy i umiejętności określonego programem nauczania. Projektuje i prezentuje doświadczenia, dostrzega   i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka, przewiduje następstwa i skutki, wyjaśnia je, rozwiązuje problemy. Bierze udział w konkursach przyrodniczych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował nie mniej niż 75% wiadomości i umiejętności. Korzysta z różnych źródeł informacji, dostrzega wpływ przyrody na życie i działalność człowieka, dokonuje oceny i porównań zjawisk i elementów przyrody, posługuje się terminologią przyrodniczą.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował nie mniej niż 55% wiadomości i umiejętności. Zna podstawowe pojęcia przyrodnicze, obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku naturalnym, potrafi je opisać. Rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował nie mniej niż 35% wiadomości i umiejętności. Rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody, posiada pozytywny stosunek do środowiska naturalnego.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z przyrody. Braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy. Nie jest w stanie poradzić sobie z prostymi zadaniami, nawet z pomocą nauczyciela.

Danuta Łajewska