PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA INFORMATYKI

Wymagania nauczyciela:

1. Ucznia obowiązuje na każdej lekcji zeszyt przedmiotowy oraz podręcznik.

2. Uczeń systematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych.

3. Stara się w miarę swoich możliwości aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Prawa na lekcjach:

1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć 1 raz w ciągu semestru (zgłasza przed lekcją).

2. Aktywność ucznia w czasie lekcji zostaje nagrodzona znakiem (+), trzykrotne uzyskanie plusa powoduje wpisanie oceny bardzo dobrej.

3. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z  kartkówek praktycznych/teoretycznych

Formy kontroli osiągnięć:

1. Praca na lekcji – praca przy komputerze pod kontrolą nauczyciela (waga 2).

2. Praca na lekcji – praca przy komputerze samodzielna (waga 3).

3. Kartkówki praktyczne (przy komputerze) i teoretyczne zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem (waga 4).

4. Aktywność na zajęciach (waga 3).

5. Zadania domowe, prowadzenie zeszytu (waga 2).

6. Praca dodatkowa – wykonanie zadań wykraczających poza program nauczania (waga 5).

7. Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych pozwala uzyskać cząstkową ocenę bardzo dobrą (waga 5).

8. Osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych pozwalają uzyskać cząstkową ocenę celującą (waga 7).

9. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie napisał kartkówki praktycznej/teoretycznej otrzymuje symbol „nb”. Uczeń zobowiązany jest napisać ją w ciągu dwóch tygodni.

10. Jeżeli uczeń nie napisze zaległej kartkówki w terminie ustalonym z nauczycielem otrzymuje ocenę niedostateczną z nieopanowanego materiału.

11. Na miesiąc przed końcem każdego półrocza uczeń może zgłosić nauczycielowi chęć poprawienia dwóch dowolnych ocen z przedmiotu.