Przedmiotowe Zasady Oceniania z muzyki

dla klas 4 – 7

Umowa z uczniami:

 1. Na początku roku szkolnego nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o zasadach oceniania.
 2. Uczeń jest zobowiązany na bieżąco prowadzić estetycznie zeszyt przedmiotowy. Notatki, w razie nieobecności na lekcji, należy jak najszybciej uzupełnić (od 1 do 7 dni).
 3. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać kartkówki z całą klasą, powinien to uczynić w ciągu 2 tygodni. Niezaliczenie kartkówki skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 4. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą ma prawo ją poprawić tylko raz.
 5. Brak pracy domowej lub zeszytu kosztuje ucznia nieprzygotowanie, do którego ma prawo 3 razy w semestrze. Jednakże nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji – w innym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. Uczeń ma prawo do informacji i uzasadnienia każdej oceny.
 7. Uczeń ma prawo do obniżenia wobec niego wymagań na podstawie opinii i orzeczeń.
 8. Z uwagi na specyfikę przedmiotu, nauczyciel w pierwszej kolejności bierze pod uwagę postawę i zaangażowanie ucznia. Brak uzdolnień lub predyspozycji muzycznych nie jest przeszkodą uniemożliwiającą otrzymanie oceny bardzo dobrej.

 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

 1. Zaliczenie piosenki przerabianej na lekcjach w grupach (obowiązkowo na pamięć, wszystkie zwrotki).
 2. Zaliczenie piosenki indywidualne daje szansę na otrzymanie wyższej oceny.
 3. Kartkówki (zapowiedziane) z teorii lub omawianej literatury muzycznej (obowiązkowe).
 4. Prezentacje na lekcji z dowolnie wybranego tematu uzgodnionego wcześniej z nauczycielem (nieobowiązkowe).
 5. Prace domowe (obowiązkowe).
 6. Odpowiedź ustna z zakresu notatek sporządzonych na lekcji i wskazanych fragmentów podręcznika.
 7. Aktywność na lekcji może zostać nagrodzona plusem lub oceną bardzo dobrą, natomiast uczeń, który nie uczestniczy w lekcji może otrzymać minusa lub ocenę niedostateczną.
 8. Ocena z zeszytu przedmiotowego (obowiązkowa) wystawiana jest pod koniec semestru.

 

 • Kryteria oceniania

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania w stopniu bardzo dobrym. Dodatkowo czynnie uczestniczy w zajęciach, bierze udział w konkursach, angażuje się w życie artystyczne klasy i szkoły, reprezentuje szkołę.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania w stopniu bardzo dobrym. Wywiązuje się ze wszelkich powierzonych mu zadań, uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe, starannie wykonuje ćwiczenia muzyczne, potrafi obronić swoją postawę twórczą.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania w stopniu dobrym. Zwykle pracuje systematycznie i efektywnie (indywidualnie i w grupie). Odpowiednio wywiązuje się z powierzonych zadań, uzyskuje dobre oceny cząstkowe.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania na poziomie elementarnym. Nie pracuje systematycznie, niechętnie podejmuje działania, niestarannie wykonuje ćwiczenia, nie zawsze jest przygotowany, nie formułuje własnych wniosków. Najczęściej jako oceny cząstkowe otrzymuje „3”.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania na poziomie elementarnym. Nie pracuje systematycznie, nie podejmuje działania, niestarannie lub w ogóle nie wykonuje ćwiczeń, prawie zawsze nie jest przygotowany, nie formułuje własnych wniosków.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet na poziomie elementarnym nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, nie bierze udziału w działaniach twórczych, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swoich ocen. Ocena ta nie wynika z możliwości lub braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach.