I WYMAGANIA NAUCZYCIELA

 

 1. Uczeń systematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych (odrabia zadania domowe, powtarza wiadomości, a poprzez ćwiczenia utrwala je), stara się w miarę swoich możliwości aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

 

 1. Uczeń zobowiązuje się przynosić na każdą lekcję potrzebne do nauki materiały, tj. podręcznik, ćwiczenia oraz systematycznie prowadzony zeszyt. Zarówno zeszyt przedmiotowy, jak i ćwiczenia będą zbierane przez nauczyciela do sprawdzenia i oceny pracy ucznia.  

 II PRAWA UCZNIA

 1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w półroczu  (nie dotyczy prac klasowych oraz zapowiedzianych kartkówek), co nauczyciel odnotowuje w dzienniku (nie ma to wpływu na średnią  ocen). Każde kolejne nieprzygotowanie lub niezgłoszenie nieprzygotowania oznacza ocenę niedostateczną. Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone na początku lekcji (nieprzygotowanie  to brak pracy domowej pisemnej lub przygotowanej ustnie, ćwiczeń z pracą domową, zeszytu).
 2. Uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.
 3. Aktywność ucznia w czasie lekcji może zostać nagrodzona znakiem (+), pięciokrotne uzyskanie plusa powoduje wpisanie oceny bardzo dobrej. Plus można również uzyskać za zadania dodatkowe (trudniejsze) wykonane na lekcji języka angielskiego.
 4. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie napisał sprawdzianu, testu czy kartkówki, należy ocenę uzupełnić w ciągu 1 tygodnia po powrocie do szkoły (termin należy ustalić z nauczycielem).
 5. Uczeń ma prawo poprawić oceny niedostateczne ze sprawdzianów i testów w terminie ustalonym z nauczycielem.
 6. Uczeń ma prawo poprawić w półroczu dwie oceny pozytywne na lepszy stopień (na miesiąc przed klasyfikacją półroczną i roczną w terminie ustalonym z nauczycielem).

 

 • FORMY KONTROLI OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

 

 1. Testy określające poziom umiejętności językowych są obowiązkowe i zawsze zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić prace w ciągu dwóch tygodni.
 2. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie napisze sprawdzianu, zobowiązany jest go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie później niż dwa tygodnie po sprawdzianie głównym).
 3. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie podlegają poprawie (są zapowiedziane z wyprzedzeniem).
 4. Aktywność na lekcji (komunikacja, słuchanie, czytanie, umiejętność użycia środków językowych) może być oceniana plusami. Pięć plusów stanowi ocenę bardzo dobrą.
 5. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego średnia ważona znajduje się powyżej 5,51 i ponadto:

– samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania nietypowe, bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych.

 

 1. Oceny są jawne i na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego.
 2. Ocena na koniec półrocza oraz końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej.